Luo omia jalkapallo-univormuja joukkueellesi pelipaidat jֳ₪ֳ₪kiekko! Muokkaa pelisukkeja, pelipusseja, harjoittelua Juventus jalkapallo pelipaidat, fanitukkeja, jauhepuffia Suomi pelipaita ja paljon muuta ilman minimiֳ₪! Osta halpa jalkapallo-paita UK: jalkapallo pelipaidat halvalla suurimmalla urheilujalkineella.
ן»¿ תקנון האתר | ימי גיבוש וכיף לקבוצות - גרופי
ראשי > תקנון/תנאי שימוש באתר אינטרנט groupi.co.il

תקנון/תנאי שימוש באתר אינטרנט groupi.co.il

Groupi ( להלן:"groupi" ואו "האתר") פועל ומשמש כמנוע חיפוש בתחום התיירות והנופש ויוצר שיתוף פעולה בין ספקי התיירות והנופש (להלן:"ספק שירות/ים" ו/או "נותן השירות") תוך שיווק לינות, אטרקציות, חבילות נופש ואירוח לקבוצות, ארגונים וחברות עסקיות (להלן:"המוצרים" ואו "שירותים")
האתר משמש כמנוע חיפוש לספקים וחבילות ימי כיף וגיבוש ואירועים לקבוצות וארגונים מטעמי נוחות התקנון בלשון זכר ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

כללי

באמצעות אתר groupi מתאפשר לגולשים באתר, לבחור את חבילות ימי הכיף והגיבוש והספקים המתאימים ביותר לקבוצות בדרך קלה, נוחה, מהירה ובמחירים אטרקטיביים וישירים מספקי תיירות ונופש, לרבות חברות וסוכני תיירות רבים להם יש חבילות ימי כיף וגיבוש לקבוצות שמוצעות באתר.
תחום התיירות והנופש הינו דינאמי ולעיתים קיימים שינויים במידע שמפורסם באתר ולכן הפרסום נכון ליום פרסומו בלבד. ל- groupi לא תהיינה כל אחריות וכל נזק, ישיר או עקיף שייגרם למשתמש/למזמין ו/או לצד ג' שהמידע/הפרסום הגיע אליו ו/או הובא לידיעתו, עקב שימוש במידע הנ"ל במועד מאוחר למועד הפרסום ו/או עקב שינוי המידע.
ספק השירות הוא מעניק השירות בפועל שהוזמן באמצעות האתר ומידע אודות השירותים המוזמנים דרך האתר נמסר, מגיע ומוזן לאתר מצד ספק השירות באופן בלעדי ומוחלט. האתר אינו נושא באחריות כלשהי בקשר למידע מכל מין וסוג שהוא אשר נמסר במסגרת האתר בהיותו כולו מידע שמקורו מגיע מצד ספק השירות. מזמין השירות נושא באחריות לתוצאות הנובעות משימוש במידע/בפרסום ולא תהיה למזמין כל תלונה ו/או תביעה מכל סוג שהוא בקשר לכך נגד האתר. האתר אינו נושא באחריות לגבי שינויים כלשהם בשירותים המוזמנים ו/או אי אספקתם עפ"י ההזמנה ו/או בכלל.
גרופ סייל בע"מ עושה כל מאמץ על מנת לוודא כי כלל המידע ואו הפרסום המופיע באתר גרופי הינו אמין, עדכני, נכון, מלא ומדויק, אולם האתר אינו אחראי לעמידת ספקי השירות השונים בהתחייבויותיהם לרבות התאמת המוצג באתר עם המציאות.
האתר אינו אחראי בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן עקב ביצוע לקוי של השירות/המוצר המסופק ע"י ספק השירות והקשורים בספק השירות או עקב גורמים שאינם תלויים בספק השירות כגון, ימי חג, מזג אוויר וכד'.
המוצרים ו/או השירותים הנמכרים באמצעות האתר משתנים מעת לעת על ידי ספק השירות, במידה וקיימת אי התאמה בין המחירים המפורטים באתר לבין המחירים בפועל מחירו של ספק השירות הוא הקובע.
Groupi אינו נושא באחריות לשינויים שיחולו אצל ספק השירות לרבות טיב אתר הנופש, טיב מוצר הנופש וכדומה. ביצוע השירותים בפועל הינו באחריות בלעדית של ספק השירות בלבד לרבות מענה לבקשות מיוחדות בכל הנוגע לשירות התיירות והנופש (מלון ו/או צימר ו/או וילה) או לכל שירות אחר המועבר ע"י ספק השירות.
בכל מקרה של בעיה, תקלה, אי התאמה, הנוגע לשרות/המוצר יש לפנות לספק השירות בלבד.
פרטי מקום האירוח או כל שירות אחר המוזמן דרך האתר ומסופק ע"י ספק השירות הינם בגדר בקשה בלבד וספק השירות אינו מחויב בהם כל עוד לא נתקבל אישורו הסופי של ספק השירות. ספק השירות בלבד אחראי על תקינות ובטיחות חצרי השירות המסופק לרבות מתקני השירות המסופק.
שירותים עונתיים המוצעים ע"י ספק השירותים יתכן ולא פועלים בכל ימות השנה, האתר לא יהיה אחראי לתלונות במידה ואחד השירותים לא היה פעיל.

 

צרכים מיוחדים בהזמנה

Groupi יפעל ככל יכולתו במתן מענה לצרכים מיוחדים של המזמין אולם, אזורי תיירות מסוימים, מלונות/צימרים/וילות ו/או ספקי שירות התיירות ונופש, לא בהכרח מספקים גישה ו/או סיוע נוח לאנשים עם מוגבלויות ועל כן יש לפנות לספק השירות באופן ישיר לצורך הזמנות מיוחדות כאמור.
מובהר כי, ספקי השירות ו/או נותני השירות הינם קבלנים עצמאים ואינם עובדים מטעמו של האתר. האתר אינו אחראי על המעשים, הטעויות, המחדלים, המצגים, אחריות, הפרות או רשלנות של ספק כלשהו, ואינו אחראי לנזקים אישיים, מוות, נזק או אובדן לרכוש, אי נוחות, אובדן הנאה, לחץ נפשי או מצבים דומים, עיכובים בעזיבה, מגורים חלופיים, סיום השירות, או שינוי בתשלומים או בתעריפים, ו/או ביטולים או הזמנות כפולות ו/או לכל הנובע מהנ"ל.
האתר ו/או עובדיו לא יהיו אחראים או חשופים לכל תביעה ישירה או עקיפה, נזיקית, מקרית, מיוחדת, או אובדן משמעותי, פגיעה ו/או נזק הנובעים, או הקשורים בדרך כלשהי עם השימוש באתר, או כל תוכנת מידע, מוצרים או שירותים המוזמנים/הנרכשים דרך אתר זה, או כל כישלון או עיכוב, או תפקוד או העדר תפקוד של האתר או ספקי השירות, בין אם העילה מבוססת על דיני חוזים, נזיקין, אחריות מוחלטת, או בכל דרך אחרת.
אם בית המשפט המוסמך ימצא כי תנאי כלשהו מהתנאים המופיעים באתר זה אינו ניתן לאכיפה או אינו תקף, התנאי כאמור ייאכף במידה המתאפשרת על-פי הדין ויתר התנאים יישארו בתוקף וייאכפו.
תנאיי שימוש אלו מגבשים את מכלול ההסכם בין האתר לבין המזמין/המשתמש בנוגע לשימוש כאמור באתר.
השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו מוצעים בכפוף לקבלת כל התנאים הכלולים בתקנון זה .

 • תוכן החבילה – נותן השירות רשאי לעדכן ולשנות באופן ובקצב יום יומי את תוכן ומחיר החבילה ללא הודעה מראש .

הספק:

 • תוכן החבילות הינם באחריות ישירה של הספק ונותן השירות המיוצג על גבי החבילה עם פרטיו הישירים.

כללי:

 • אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
 • כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר.
 • הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, האחריות הינה של הספקים בלבד.
 • הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.
 • אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים ופוגע בפרטיות
 • הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש / הסוכן / הספק לשירות אם יפרו את תנאי התקנון.
 • הנהלת האתר גרופי רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
 • אין לעשות באתר גרופי או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
 • חל איסור מוחלט לעדכן ולהשתמש בחומרים המפורסמים באתר (המשתמש יעמוד לדין).
 • על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.